Kontrast:

KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychWirtualna UczelniaDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacje ogólne dla kandydatów przyjętych na studia w PWSZ w Nysie

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.
1 października 2021 roku jest pierwszym dniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. Pierwsze zjazdy i zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem, który będzie podany na stronie internetowej Uczelni.
Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych oraz dla studiów niestacjonarnych odbywają się wg planów zajęć, które będą dostępne w ostatnim tygodniu września, na stronie internetowej Uczelni.

Plany zajęć

Podział na grupy dostępny będzie w dziekanatach właściwych dla kierunku studiów. 


Przed rozpoczęciem zajęć student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:


Pomoc materialna dla studentów

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora i/lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie. W przypadku stypendium socjalnego szczególną uwagę należy zwrócić na zasady obliczania i dokumentowania dochodów oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium.


Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Każdego studenta I roku obowiązuje odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 4h oraz szkolenia w zakresie przysposobienia bibliotecznego w wymiarze 1h. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się w październiku 2021 r. zgodnie z harmonogramem zajęć, który będzie dostępny na stronie internetowej Uczelni w ostatnim tygodniu września. Szkolenie w zakresie przysposobienia bibliotecznego odbywa się online na platformie e-learningowej PWSZ w Nysie i kończy się testem. Szkolenie jest dostępne pod adresem http://elearning.pwsz.nysa.pl/. Odbycie zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak i szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe i będzie warunkiem uzyskania zaliczenia semestru.


Badania sanitarno-epidemiologiczne

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Dietetyka zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu, właściwego dla danego kierunku, kserokopii książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych  z aktualnymi badaniami (oryginał do wglądu). Osoby nie posiadające w/w książeczek od 15 października 2021 r. proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu, znajdującego się przy ul. Ujejskiego 12 w celu odebrania skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne.


Legitymacja Studencka – ELS (elektroniczna legitymacja studencka)

Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 22 zł za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, która będzie używana jako karta dostępu do biblioteki. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty za wydanie w/w dokumentu na konto bankowe Uczelni do 4 września 2021 r. Po odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej będzie można zgłaszać się z dowodem wpłaty do dziekanatów właściwych dla kierunków studiów od 1 października 2021 r. W przypadku dokonania wpłaty w późniejszym terminie, wydanie w/w dokumentu może przesunąć się w czasie (od 2 do 3 tygodni od dnia wniesienia opłaty).

Numer konta (studia stacjonarne) - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 bank PKO BP S.A. o/Nysa
Numer konta (studia niestacjonarne) - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 bank PKO BP S.A. o/Nysa 


Indywidualne Konta Studenckie

Sieć WiFi w całej Uczelni dostępna jest dla Pracowników i Studentów pod nazwą SSID „PWSZ” i chroniona protokołem EAP i certyfikatem bezpieczeństwa (ważnym przez jeden rok kalendarzowy), który należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze.

Każdy klient sieci WiFi ma swoje osobiste imienne konto i własne hasło. Nie dostaniecie Państwo „hasła do Internetu” – każdy tworzy je sobie sam korzystając z narzędzia WiFiPass. Dodatkowe informacje dostępne są >tutaj<.

Przy użyciu konta pocztowego logujemy się również do serwera platformy e-learningu: http://elearning.pwsz.nysa.pl/,

jako Nazwę należy podać sNumerIndeksu (bez @st.pwsz.nysa.pl) i hasło to numer PESEL

KONTO OFFICE 365:

Zachęcamy Was do korzystania z legalnego oprogramowania Microsoft Office w najnowszej wersji, które dzięki umowie zawartej przez Uczelnię z Producentem programu, jest dla Was całkowicie bezpłatne.

Aby pobrać i zainstalować Office ProPlus należy zalogować się do portalu https://www.office.com/ przy użyciu swojego uczelnianego konta poczty internetowej sNumerIndeksu@st.pwsz.nysa.pl oraz tymczasowego hasła otrzymanego na maila i kliknąć „Zainstaluj pakiet Office”

Ponadto samą aplikację MS Teams, niezbędną do udziału w zajęciach on-line,  można pobrać stąd: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app i zalogować się do niej danymi jak wyżej (dostępna również na urządzenia mobilne Android i iOS).

Licencja umożliwia zainstalowanie pakietu MS Office ProPlus na pięciu prywatnych urządzeniach oraz korzystanie z usług on-line przez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne bez ograniczeń.

WIRTUALNY DZIEKANAT:

Dostęp do Waszych danych związanych z przebiegiem studiów możliwy jest za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu https://wu.pwsz.nysa.pl/wu/login

Tutaj loginem jest numer indeksu (albumu) nie poprzedzony literą „s”, a początkowym hasłem również PESEL. Dodatkowe informacje dostępne są  >tutaj<


Ubezpieczenie NNW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, chcąc kontynuować profilaktykę ubezpieczeniową, umożliwiła swoim Studentom - zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym - przystąpienie do grupowego programu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w PZU SA.

Oferta, jaką proponujemy studentom PWSZ w Nysie, została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zawiera wszystkie niezbędne elementy ochrony, czyniąc ją jedyną w swoim rodzaju („szyta na miarę”).

Uwaga: Specjalny Grupowy Program Ubezpieczeniowy został przygotowany wyłącznie dla studentów PWSZ w Nysie, którzy opłacą składkę na rachunek bankowy i nie jest dostępny na warunkach indywidualnych!!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)  WYMAGANE JEST PRZEZ PRACODAWCÓW PRZYJMUJĄCYCH STUDENTÓW NA OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE.

POSIADANIE UBEZPIECZENIA NW JEST RÓWNIEŻ WARUNKIEM UCZESTNICTWA WE WSZELKIEGO RODZAJU WYJAZDACH (DYDAKTYCZNYCH,  SPORTOWYCH)  W TRAKCIE STUDIÓW


Informacja dla studentów i absolwentów

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych PWSZ w Nysie, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy zarządzające systemem bibliotecznym, antyplagiatowym i wydruku ELS,
  5. każdy student posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
  8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK